Kohteen kuvaus

[Kuva Pyhäjärven Kohisevasta]
Näkymä Kohisevasta, Pyhäjärven eteläisimmästä lahdesta kohti pohjoista. Kuva Pekka Raudaskoski.

Suomenselän vedenjakaja-alueella sijaitsevan Pyhäjärven pinta-ala on hieman yli 4 000 hehtaaria. Järvi sijaitsee liuskekivivyöhykkeen ja happamista syväkivistä muodostuneen vyöhykkeen rajalla. Maasto on selvästi mannerjäätikön kulkusuuntaan suuntautunutta. Järvi laskee Pyhäjokea pitkin Perämereen. Pyhäjärven vedenlaatu poikkeaa tavanomaisista alueen järvistä: vesi on kirkasta ja humus-, rauta- sekä ravinnepitoisuudet alhaisia. Järven pintaa säännöstellään. Pinta vaihtelee 1,25 metriä.

Järvellä esiintyy monin paikoin laajahkoja luhtarantoja. Saarten kivikkorannoilla on suhteellisen laajoja ruovikoita. Harjualueella järven eteläosassa on puhtaita hiekkarantoja.

Pyhäjärven saaret ovat erittäin kauniita, osittain kalliorantaisia, suosittuja retkikohteita. Muun muassa Pietarsaaressa, Parvialansaaressa, Honkasaaressa ja Selkäsaaressa on laavut ja nuotiopaikat.

Länsirannan Kätkytniemen vanhan metsän alueen rannat ovat rakentamattomia, kivikkoisia ja maisemallisesti kauniita.

Kasvillisuus

Pyhäjärven itärannan Rönkkölänniemessä, rannan hakamaalla kasvaa mm. kevätlehtoleinikkiä, kulleroa, pussikämmekkää ja pohjanruttojuurta. Rantojen ja salmien tyyppilaji on järviruoko.

Kätkytniemessä ja saarissa on luonnontilaisia vanhoja metsiä. Kätkytniemi on puustoltaan ainakin 120-vuotiasta kuusivaltaista sekametsää. Puusto on näille seuduin poikkeuksellisen järeää. Pökkelöitä ja maapuita on kohtalaisen paljon ja kääpiä runsaasti, mm. pakurikääpä.

Linnusto

Laajan selkäveden linnustoon kuuluvat kuikka, selkälokki, kalalokki, kalatiira ja sorsalajit. Kätkytniemen vanhan metsän aluetta asustaa mm. kanahaukka ja pohjantikka. (<abbr raudaskoski="" title="Pohjantikka." pekka"="">PR)

[Kuvassa näkymä Pyhäjärveltä]
Kuva Pekka Raudaskoski.

Ajo-ohje

Järvi on nelostien itäpuolella. Sen ympäri kiertävät hyväkuntoiset tiet, joilta on useita pistoteitä aivan rannan tuntumaan. Venelaitureita on runsaasti mm. Emoniemessä, Kohisevassa, Petäjikkörannassa, Tuoriniemessä, Rannankylässä ja Pyhäjärven kirkonkylällä.

Lisätietoja