Haapajärven kauppalanhallitus on pyytänyt kauppalan valtuuston selvitystä kauppalan sähkön hankinnasta ja -jakelusta. Selvityksessä on tutkittu Hautaperän altaan yhteyteen rakennettavan voimalaitoksen vaikutus sähköistämiskustannuksiin. Imatran Voima Oy:n tekemässä tutkimuksessaan kauppalan toimia voimalaitosyrittäjänä, on täysin kielteinen, koska voimalaitoksen rakentamisen kannattavuus perustuu yksinomaan jakelutehtävään.

Myöskin TVH:n lausunto Pohjanmaan jokisuunnittelutoimistolta on pyydetty lausunto Hautaperän säännöstelyaltaan ja voimalaitoksen rakentamisesta. Toimisto esittää 12.9.1968 lähettämässään lausunnossa seuraavaa:

”Suoritettaessa vesistötöitä eri talousalueiden elinkelpoisuuden elvyttämiseksi tie- ja vesirakennushallitus kiinnittää erityistä huomiota suunnitelmissa arvioitujen tulosten varmistamiseen. Paikallisen voimanhuollon kehittyminen on eräissä tapauksissa yksi tällainen arvioitu tulos.

Voimataloudellisen hyödyn talteenotto edellyttää kuitenkin hyödyn käyttöpuolella siksi suuria investointeja, että voimataloudellisen hyödyn varmistusta on pidettävä erityisen tärkeänä.

Esimerkiksi sellaisen säännöstelyaltaan rakentaminen, jonka yhteyteen on edellytetty rakennettavaksi voimalaitos, ei tule kysymykseen, ellei ennen altaan rakentamispäätöstä ole täysin sitovasti varmistuttu voimalaitoksen rakentamisesta ja valmistumisesta samanaikaisesti altaan kanssa. Haapajärven kauppalan alueelle suunniteltu allas on juuri tällainen säännöstelyallas, joten sen rakennustöiden aloittaminen on yksikäsitteellisesti riippuvainen siitä, tullaanko altaan yhteyteen muodostuvaan noin 20 metrin korkuiseen putoukseen rakentamaan voimalaitos.

Pohjanmaan jokiin rakennettavien pienehköjen vesivoimalaitosten kannattavuus pohjautuu lähes yksinomaisesti jakeluteknillisiin seikkoihin. Tämä edellyttää, että vesivoiman rakentajana on jakelutehtävään perehtynyt ja siinä kokemusta omaava ja ennen kaikkea valmiin jakeluverkoston omistava toimintakykyinen jakeluyhtiö.

Haapajärven kauppalan meille lausunnolle lähettämä Imatran Voima Oy:n selvitys Haapajärven kauppalan mahdollisuuksista toimia voimalaitosyrittäjänä Hautaperän altaan yhteydessä on niin kielteinen, että se lopullisesti todistaa sen, ettei Haapajärven kauppala voi tulla kysymykseen harkittaessa Hautaperän voimalaitoksen rakentajaa.

Koska sanotussa Imatran Voima Oy:n lausunnossa on osoitettu myös jakeluyhtiön vaihtamisen olevan Haapajärven kauppalalle tarkoitukseton toimenpide, jää ainoaksi mahdolliseksi Hautaperän voimalaitoksen rakentajaksi alueella nykyisin toimiva Revon Sähkö Oy.

Koska säännöstelyaltaalla ja voimalaitoksella sen rakentajasta täysin riippumatta joka tapauksessa lienee eritäin tärkeä merkitys Haapajärven kauppalalle – eikä varmaankaan vähiten rakennusaikana, olisi tie- ja vesihallituksen käsityksen mukaan Hautaperän projektin toteuttamisen kannalta välttämätön, että Haapajärven kauppala ja Revon Sähkö Oy pääsisivät kaikissa sähkövoiman jakeluun liittyvissä kysymyksissä pitkäaikaisiin sopimuksiin. Ne Imatran Voima Oy:n lausunnoissa esittämät vähäiset varaukset, jotka koskevat yhteistoimintaa Revon Sähkö Oy:n kanssa, ovat toteutettuina pelkästään viivästyttämässä ja pahimmassa tapauksessa kokonaan estämässä koko Hautaperä-projektin toteutumista.

Hautaperän allassuunnitelman aiheuttamista vahingoista, haitoista ja edunmenetyksistä on päästy lähes sataprosenttisesti sopimukseen ja suunnitelma toimitetaan lähiaikoina Pohjois-Suomen vesioikeuteen. Maan rakennustyöt voidaan kuiteinkin aloittaa vasta, kun voimalaitoksen rakentaminen sen yhteyteen on varmistettu.”